دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت دفاع پایان نامه/رساله در نیمسال اول ۹۷-۹۸ باید حداکثر تا تاریخ های ذیل درخواست دفاع پایان نامه/رساله خود را به دانشکده تحویل نمایند.

کارشناسی ارشد: تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

دکتری: تا ۱۳۹۷/۱۰/۱