به گزارش روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی ، در این جلسه دکتر حدادی نژاد ریاست پژوهشکده فناورهای زیستی گیاهان دارویی

ابتدا به ارائه گزارش عملکرد این پژوهشکده پرداخت و فعالیتهای انجام شده در مناطق مختلف استان را تشریح نمودند . و چشم انداز آتی پژوهشکده مطرح و ارائه گردید.

سپس مدیران محترم گروه های آموزشی و ریاست پژوهشکده اکوسیستم های خزری به ارائه نقطه نظرات خو در زمینه چگونگی همکاری با پژوهشکده گیاهان دارویی پرداختند. لذا مقرر گردید، اولویتها و نیازهای پژوهشی از طرف پژوهشکده گیاهان دارویی به گروه های آموزشی اعلام و از طرف گروه ها نیز زمینه های تخصصی اعضای هیات علمی جهت همکاری بعدی با پژوهشکده منظور گردد.